ข่าวสารและกิจกรรม

IEP Learning Center

  • 03/11/2566
IEP Learning Center ส่งเสริมการเรียนรู้ นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนการใช้ทักษะภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้น สอนโดยครูเจ้าของภาษา (Native Speaker)

โครงการ Intensive English Program โครงการภาษาอังกฤษเข้มข้น มีเป้าหมายเพื่อให้การเรียนการสอนภาษาอังกฤษมีคุณภาพสู่ระดับสากล ส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และใช้ทักษะเพื่อการสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา ปีการศึกษา 2566

  • 04/12/2566

กิจกรรมพ่อแม่ครูอาสา ระดับประถมศึกษา เดือน พฤศจิกายน 2566

  • 30/11/2566

ประชุมผู้ปกครอง เตรียมลูกสู่ ป.1

  • 28/11/2566

กิจกรรมวันลอยกระทง ปีการศึกษา 2566

  • 27/11/2566
Top