News & Activities

กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2567

  • 21/06/2024
กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน เพื่อดำเนินงานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 10.10 – 12.20 น. ณ เวทีส่งเสริม EQ
.
เด็กและเยาวชน เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่ายิ่ง จึงจำเป็นที่ต้องให้ได้รับการพัฒนา และได้รับโอกาสให้ใช้ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 ได้บัญญัติรับรองศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เพื่อให้ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม อีกทั้งรัฐบาลมีความตระหนัก ถึงความสำคัญของการสร้างเสริมความเป็นประชาธิปไตย การใช้ธรรมมาภิบาลความสมานฉันท์ และความพอเพียงให้เกิดความยั่งยืน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้มีคุณภาพนำความรู้ โดยการสร้างความตระหนัก และความสำนึกในคุณค่าตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างความสมานฉันท์ การใช้สันติวิธี และวิถีประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ในการจัดการศึกษา และสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรนักเรียน
โรงเรียนโสมาภา จึงเห็นความสำคัญและมีความตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน จึงกำหนดแนวทางการพัฒนากิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน โดยจัดให้มี “สภานักเรียน” ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องการเรียนรู้บทบาทหน้าที่ความเป็นพลเมืองและวิถีประชาธิปไตย ได้แก่ คารวธรรม สามัคคีธรรม ปัญญาธรรม รวมทั้งหลักธรรมมาภิบาลการมีจิตอาสา พัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ และฝึกให้นักเรียนเป็นนักประชาธิปไตยอย่างแท้จริง รู้จักการเป็นผู้ให้ ผู้รับ ผู้นำ และผู้ตามที่ดี โรงเรียนจึงได้กำหนดขึ้นภายใต้โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

News Gallery

Other newsView all

ทำเนียบสภานักเรียน ปีการศึกษา 2567

  • 03/07/2024

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ปี 2567

  • 01/07/2024

ขอแสดงความยินดีกับประธานนักเรียน และสภานักเรียน รุ่นที่ 44 ปีการศึกษา 2567

  • 28/06/2024

FUN FRIDAY (IEP) แฟชั่นทรงผมแบบอิสระ

  • 28/06/2024
Top