ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมส่งเสริมระบบประชาธิปไตย เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

  • 16/06/2566
กิจกรรมส่งเสริมระบบประชาธิปไตย เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.20 - 11.50 น. ณ เวทีส่งเสริม EQ โรงเรียนโสมาภา

โรงเรียนโสมาภา จึงเห็นความสำคัญและมีความตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน จึงกำหนดแนวทางการพัฒนากิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน โดยจัดให้มี “สภานักเรียน” ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องการเรียนรู้บทบาทหน้าที่ความเป็นพลเมืองและวิถีประชาธิปไตย ได้แก่ คารวธรรม สามัคคีธรรม ปัญญาธรรม รวมทั้งหลักธรรมมาภิบาลการมีจิตอาสา พัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ และฝึกให้นักเรียนเป็นนักประชาธิปไตยอย่างแท้จริง รู้จักการเป็นผู้ให้ ผู้รับ ผู้นำ และผู้ตามที่ดี โรงเรียนจึงได้กำหนดขึ้นภายใต้โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

สัปดาห์วันอาเซียน วันที่ 7 - 11 สิงหาคม 2566

  • 11/08/2566

กิจกรรมวันแม่ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2566 วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 - 09.10 น. ณ เวทีส่งเสริม EQ โรงเรียนโสมาภา

  • 11/08/2566

แข่งขันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

  • 10/08/2566

กิจกรรมวันแม่ระดับปฐมวัย วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ บริเวณเวทีส่งเสริม EQ โรงเรียนโสมาภา

  • 10/08/2566
Top