News & Activities

กิจกรรมส่งเสริมระบบประชาธิปไตย เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

  • 16/06/2023
กิจกรรมส่งเสริมระบบประชาธิปไตย เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.20 - 11.50 น. ณ เวทีส่งเสริม EQ โรงเรียนโสมาภา

โรงเรียนโสมาภา จึงเห็นความสำคัญและมีความตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน จึงกำหนดแนวทางการพัฒนากิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน โดยจัดให้มี “สภานักเรียน” ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องการเรียนรู้บทบาทหน้าที่ความเป็นพลเมืองและวิถีประชาธิปไตย ได้แก่ คารวธรรม สามัคคีธรรม ปัญญาธรรม รวมทั้งหลักธรรมมาภิบาลการมีจิตอาสา พัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ และฝึกให้นักเรียนเป็นนักประชาธิปไตยอย่างแท้จริง รู้จักการเป็นผู้ให้ ผู้รับ ผู้นำ และผู้ตามที่ดี โรงเรียนจึงได้กำหนดขึ้นภายใต้โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

News Gallery

Other newsView all

การประชุมผู้ปกครอง ป.6 แนะแนวการศึกษาต่อ ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

  • 03/02/2024

งานนิทรรศการทางวิชาการ ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 26

  • 29/01/2024

Somapa G1 - G6 Spelling Bee Final Round

  • 26/01/2024

เด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กหญิงปุณญดา บวรวัฒน์เดชา ปี 2567

  • 24/01/2024
Top