Prides & Awards

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์

  • 21/02/2023
  • Share :
เด็กชายพนนท์   สุรเกียรติ 
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
งานนิทรรศการวิชาการ “ปาริชาตชูช่อ 44 ปี มัธยมวัดบึงทองหลางสร้างคนดี”ประจำปีการศึกษา 2565

รายงานผลประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2565

  • 18/07/2023

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายวรเมธ ถาวรวัฒนสิริกุล สอบได้คะแนนเต็ม 100 (O-NET) ปีการศึกษา 2565 วิชาภาษาอังกฤษ

  • 29/03/2023

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายพนนท์ สุรเกียรติ สอบได้คะแนนเต็ม 100 (O-NET) ปีการศึกษา 2565 วิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษ

  • 29/03/2023

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายจีรวิทย์ สนิทใจ สอบได้คะแนนเต็ม 100 (O-NET) ปีการศึกษา 2565 วิชาภาษาอังกฤษ

  • 29/03/2023
Top