Prides & Awards

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันซูโดกุ

  • 21/02/2023
  • Share :
เด็กหญิงวัชรินทร์   พรมมา 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
การแข่งขันซูโดกุ
งานนิทรรศการวิชาการ “ปาริชาตชูช่อ 44 ปี มัธยมวัดบึงทองหลางสร้างคนดี”ประจำปีการศึกษา 2565

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิง นันท์นภัส ฉิมมาลี สอบได้ 100 คะแนนเต็ม READING TEST : RT

  • 29/03/2024

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชาย นิธิศ เชยชื่นกลิ่น สอบได้ 100 คะแนนเต็ม READING TEST : RT

  • 29/03/2024

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชาย ณัฐชนนท์ ไกรทอง สอบได้ 98 จากคะแนนเต็ม 100 READING TEST : RT

  • 29/03/2024

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิง พิชญดา สัญญาโน สอบได้ 98 จากคะแนนเต็ม 100 READING TEST : RT

  • 29/03/2024
Top