Prides & Awards

เด็กหญิงวิชญ์ปิยา   หลักคำ ผู้สอบได้คะแนนสูงสุดอันดับที่ ๑  ของจังหวัดกรุงเทพมหานคร TOP GPA TEST

  • 11/03/2023
  • Share :
ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กหญิงวิชญ์ปิยา   หลักคำ
เป็นผู้สอบได้คะแนนสูงสุดอันดับที่ ๑ 
ของจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔-ป.๖)
โครงการทดสอบ และพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ TOP GPA TEST
ครั้งที่ ๑๖  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๕

รายงานผลประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2565

  • 18/07/2023

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายวรเมธ ถาวรวัฒนสิริกุล สอบได้คะแนนเต็ม 100 (O-NET) ปีการศึกษา 2565 วิชาภาษาอังกฤษ

  • 29/03/2023

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายพนนท์ สุรเกียรติ สอบได้คะแนนเต็ม 100 (O-NET) ปีการศึกษา 2565 วิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษ

  • 29/03/2023

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายจีรวิทย์ สนิทใจ สอบได้คะแนนเต็ม 100 (O-NET) ปีการศึกษา 2565 วิชาภาษาอังกฤษ

  • 29/03/2023
Top