Prides & Awards

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งโสมาภา ปี 2565

  • 10/03/2022
  • Share :

โรงเรียนขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบเข้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องพิเศษ

Gallery

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิง นันท์นภัส ฉิมมาลี สอบได้ 100 คะแนนเต็ม READING TEST : RT

  • 29/03/2024

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชาย นิธิศ เชยชื่นกลิ่น สอบได้ 100 คะแนนเต็ม READING TEST : RT

  • 29/03/2024

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชาย ณัฐชนนท์ ไกรทอง สอบได้ 98 จากคะแนนเต็ม 100 READING TEST : RT

  • 29/03/2024

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิง พิชญดา สัญญาโน สอบได้ 98 จากคะแนนเต็ม 100 READING TEST : RT

  • 29/03/2024
Top