Prides & Awards

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งโสมาภา ปี 2565

  • 10/03/2022
  • Share :

โรงเรียนขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบเข้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องพิเศษ

Gallery

รายงานผลประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2565

  • 18/07/2023

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายวรเมธ ถาวรวัฒนสิริกุล สอบได้คะแนนเต็ม 100 (O-NET) ปีการศึกษา 2565 วิชาภาษาอังกฤษ

  • 29/03/2023

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายพนนท์ สุรเกียรติ สอบได้คะแนนเต็ม 100 (O-NET) ปีการศึกษา 2565 วิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษ

  • 29/03/2023

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายจีรวิทย์ สนิทใจ สอบได้คะแนนเต็ม 100 (O-NET) ปีการศึกษา 2565 วิชาภาษาอังกฤษ

  • 29/03/2023
Top