Prides & Awards

เด็กชายดลภวิล วชิรมน ผู้สอบได้คะแนนสูงสุดอันดับที่ ๑ ของจังหวัดกรุงเทพมหานคร TOP GPA TEST

  • 11/03/2023
  • Share :
ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กชายดลภวิล   วชิรมน
เป็นผู้สอบได้คะแนนสูงสุดอันดับที่ ๑ 
ของจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.๑-ป.๓)
โครงการทดสอบ และพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ TOP GPA TEST
ครั้งที่ ๑๖  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๕

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิง นันท์นภัส ฉิมมาลี สอบได้ 100 คะแนนเต็ม READING TEST : RT

  • 29/03/2024

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชาย นิธิศ เชยชื่นกลิ่น สอบได้ 100 คะแนนเต็ม READING TEST : RT

  • 29/03/2024

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชาย ณัฐชนนท์ ไกรทอง สอบได้ 98 จากคะแนนเต็ม 100 READING TEST : RT

  • 29/03/2024

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิง พิชญดา สัญญาโน สอบได้ 98 จากคะแนนเต็ม 100 READING TEST : RT

  • 29/03/2024
Top