Prides & Awards

เด็กหญิงศรีวัตสา รัตนโชเต ผู้สอบได้คะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 ของประเทศ

  • 11/03/2023
  • Share :
ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กชายกัลป์ภัทร์  ดิลกธรรมพันธ์
เป็นผู้สอบได้คะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 ของประเทศ
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.๑-ป.๓)
โครงการทดสอบ และพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ TOP GPA TEST
ครั้งที่ ๑๖  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๕

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงศรีวัตสา รัตนโชเต สอบได้ ๑๙๒ คะแนน เป็นอันดับที่ ๑ ของประเทศ

  • 05/10/2023

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงกรพิศา คุณธาราภรณ์ สอบได้ ๑๔๒ คะแนน เป็นอันดับที่ ๗ ของภาค

  • 05/10/2023

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายรัชพล ไกรทอง สอบได้ ๑๘๓ คะแนน เป็นอันดับที่ ๑ ของภาค และอันดับที่ ๔ ของประเทศ

  • 05/10/2023

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายฌานชยินทร์ เย็นใจ สอบได้ ๑๕๘ คะแนน เป็นอันดับที่ ๗ ของภาค

  • 05/10/2023
Top