Prides & Awards

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งโสมาภา ปี 2565

  • 25/03/2022
  • Share :
ผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 นักเรียนที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 มีดังนี้

เด็กหญิงแพรว พิบูลย์
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
สอบได้คะแนนเต็ม 100 วิชาคณิตศาสตร์

เด็กชายพระนาย สุรเกียรติ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
สอบได้คะแนนเต็ม 100 วิชาคณิตศาสตร์

เด็กหญิงสุภัสสร ชื่นดี
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
สอบได้คะแนนเต็ม 100 วิชาภาษาอังกฤษ

Gallery

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งโสมาภา ปี 2565

  • 10/03/2022

รับรางวัลการแข่งขันว่ายน้ำ ด.ญ.วจนรจน์ เพ็ชรสุวรรณ ป.3/2

  • 30/06/2021
Top