Prides & Awards

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งโสมาภา ปี 2565

  • 25/03/2022
  • Share :
ผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 นักเรียนที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 มีดังนี้

เด็กหญิงแพรว พิบูลย์
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
สอบได้คะแนนเต็ม 100 วิชาคณิตศาสตร์

เด็กชายพระนาย สุรเกียรติ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
สอบได้คะแนนเต็ม 100 วิชาคณิตศาสตร์

เด็กหญิงสุภัสสร ชื่นดี
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
สอบได้คะแนนเต็ม 100 วิชาภาษาอังกฤษ

Gallery

รายงานผลประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2565

  • 18/07/2023

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายวรเมธ ถาวรวัฒนสิริกุล สอบได้คะแนนเต็ม 100 (O-NET) ปีการศึกษา 2565 วิชาภาษาอังกฤษ

  • 29/03/2023

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายพนนท์ สุรเกียรติ สอบได้คะแนนเต็ม 100 (O-NET) ปีการศึกษา 2565 วิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษ

  • 29/03/2023

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายจีรวิทย์ สนิทใจ สอบได้คะแนนเต็ม 100 (O-NET) ปีการศึกษา 2565 วิชาภาษาอังกฤษ

  • 29/03/2023
Top