News & Activities

รับผลการเรียน รับหนังสือเรียน

  • 25/03/2023
รับผลการเรียน พร้อมรับหนังสือชั้นเรียนใหม่ที่ได้สั่งจองไว้

ท่านผู้ปกครองสามารถมารับผลการเรียนได้ ในวันเสาร์ที่ 25 และ วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.00 น. พร้อมรับหนังสือชั้นเรียนใหม่ที่ได้สั่งจองไว้ ณ ห้อง 106 และ 108

News Gallery

Other newsView all

กิจกรรมไหว้ครูระดับปฐมวัย ปี 2566

  • 08/06/2023

กิจกรรมพัฒนาทักษะพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

  • 06/06/2023

กิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ปี ๒๕๖๖

  • 02/06/2023

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก “World No Tobacco Day” ปีการศึกษา 2566

  • 31/05/2023
Top