News & Activities

กิจกรรมค่ายพุทธบุตร ป.6 ปีการศึกษา 2566

  • 24/06/2023
กิจกรรมค่ายพุทธบุตรและทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้พระพุทธศาสนา ในพุทธมณฑล นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนโสมาภาได้จัดโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โดยมีกิจกรรม ค่ายพุทธบุตร เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าว โดยเน้นให้นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ และน้อมนำหลักธรรมคำสอนมาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 23 - อาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2566

News Gallery

Other newsView all

การประชุมผู้ปกครอง ป.6 แนะแนวการศึกษาต่อ ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

  • 03/02/2024

งานนิทรรศการทางวิชาการ ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 26

  • 29/01/2024

Somapa G1 - G6 Spelling Bee Final Round

  • 26/01/2024

เด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กหญิงปุณญดา บวรวัฒน์เดชา ปี 2567

  • 24/01/2024
Top