News & Activities

สัปดาห์วันอาเซียน วันที่ 7 - 11 สิงหาคม 2566

  • 11/08/2023
ด้วยวันที่ 8 สิงหาคม ของทุกปีเป็นวันอาเซียน โรงเรียนโสมาภา ได้จัดให้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้อาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร 2) เพื่อให้นักเรียนยอมรับความคิดเห็น และ วัฒนธรรม ที่แตกต่าง 3) เพื่อให้ครูจัดกระบวน การเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมวันอาเซียน ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 7 - 11 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 - 15.10 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง 401

News Gallery

Other newsView all

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา ปีการศึกษา 2566

  • 04/12/2023

กิจกรรมพ่อแม่ครูอาสา ระดับประถมศึกษา เดือน พฤศจิกายน 2566

  • 30/11/2023

ประชุมผู้ปกครอง เตรียมลูกสู่ ป.1

  • 28/11/2023

กิจกรรมวันลอยกระทง ปีการศึกษา 2566

  • 27/11/2023
Top