News & Activities

สัปดาห์วันอาเซียน วันที่ 7 - 11 สิงหาคม 2566

  • 11/08/2023
ด้วยวันที่ 8 สิงหาคม ของทุกปีเป็นวันอาเซียน โรงเรียนโสมาภา ได้จัดให้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้อาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร 2) เพื่อให้นักเรียนยอมรับความคิดเห็น และ วัฒนธรรม ที่แตกต่าง 3) เพื่อให้ครูจัดกระบวน การเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมวันอาเซียน ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 7 - 11 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 - 15.10 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง 401

News Gallery

Other newsView all

การประชุมผู้ปกครอง ป.6 แนะแนวการศึกษาต่อ ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

  • 03/02/2024

งานนิทรรศการทางวิชาการ ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 26

  • 29/01/2024

Somapa G1 - G6 Spelling Bee Final Round

  • 26/01/2024

เด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กหญิงปุณญดา บวรวัฒน์เดชา ปี 2567

  • 24/01/2024
Top