News & Activities

สัปดาห์กิจกรรม Energy On Tour วันที่ 4-8 กันยายน 2566

  • 05/09/2023
เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจ และเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการร่วมกับหลักสูตรสิ่งแวดล้อม โรงเรียนโสมาภา ส่งเสริมให้นักเรียนใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

News Gallery

Other newsView all

การประชุมผู้ปกครอง ป.6 แนะแนวการศึกษาต่อ ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

  • 03/02/2024

งานนิทรรศการทางวิชาการ ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 26

  • 29/01/2024

Somapa G1 - G6 Spelling Bee Final Round

  • 26/01/2024

เด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กหญิงปุณญดา บวรวัฒน์เดชา ปี 2567

  • 24/01/2024
Top