Prides & Awards

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายกัลป์ภัทร์ ดิลกธรรมพันธ์ สอบได้ ๑๒๔ คะแนน เป็นอันดับที่ ๗ ของภาค

  • 05/10/2023
  • Share :
ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กชายกัลป์ภัทร์  ดิลกธรรมพันธ์
สอบได้ ๑๒๔ คะแนน เป็นอันดับที่ ๗ ของภาค
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น
วิชาคณิตศาสตร์
โครงการทดสอบ และพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ TOP TEST CENTER
ครั้งที่ ๔๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงศรีวัตสา รัตนโชเต สอบได้ ๑๙๒ คะแนน เป็นอันดับที่ ๑ ของประเทศ

  • 05/10/2023

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงกรพิศา คุณธาราภรณ์ สอบได้ ๑๔๒ คะแนน เป็นอันดับที่ ๗ ของภาค

  • 05/10/2023

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายรัชพล ไกรทอง สอบได้ ๑๘๓ คะแนน เป็นอันดับที่ ๑ ของภาค และอันดับที่ ๔ ของประเทศ

  • 05/10/2023

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายฌานชยินทร์ เย็นใจ สอบได้ ๑๕๘ คะแนน เป็นอันดับที่ ๗ ของภาค

  • 05/10/2023
Top