Prides & Awards

โรงเรียนโสมาภาได้ส่งรายงานผลประเมินตนเอง (SAR)

  • 16/09/2022
  • Share :
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มอบประกาศนียบัตรโรงเรียนโสมาภาที่ได้ส่งรายงานผลงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2565 ในระบบ E-SAR ตามกำหนดเวลา ได้รับการยกย่องชื่นชม เป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2565

Gallery

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิง นันท์นภัส ฉิมมาลี สอบได้ 100 คะแนนเต็ม READING TEST : RT

  • 29/03/2024

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชาย นิธิศ เชยชื่นกลิ่น สอบได้ 100 คะแนนเต็ม READING TEST : RT

  • 29/03/2024

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชาย ณัฐชนนท์ ไกรทอง สอบได้ 98 จากคะแนนเต็ม 100 READING TEST : RT

  • 29/03/2024

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิง พิชญดา สัญญาโน สอบได้ 98 จากคะแนนเต็ม 100 READING TEST : RT

  • 29/03/2024
Top