Prides & Awards

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งโสมาภา เด็กชายรัชพล ไกรทอง

  • 04/10/2022
  • Share :
ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งโสมาภา
เด็กชายรัชพล ไกรทอง
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

บริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด
มอบถ้วยรางวัลผู้สอบได้คะแนนสูงสุด

สอบได้อันดับที่ 3 ของประเทศ
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3)

โครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ
วิชา ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 22 ปีการศึกษา 2565
แด่
เด็กชายรัชพล ไกรทอง
โรงเรียนโสมาภา 2 กรุงเทพมหานคร
ให้ไว้ ณ วันที่ 20 กันยายน 2565

Gallery

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงศรีวัตสา รัตนโชเต สอบได้ ๑๙๒ คะแนน เป็นอันดับที่ ๑ ของประเทศ

  • 05/10/2023

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงกรพิศา คุณธาราภรณ์ สอบได้ ๑๔๒ คะแนน เป็นอันดับที่ ๗ ของภาค

  • 05/10/2023

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายรัชพล ไกรทอง สอบได้ ๑๘๓ คะแนน เป็นอันดับที่ ๑ ของภาค และอันดับที่ ๔ ของประเทศ

  • 05/10/2023

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายฌานชยินทร์ เย็นใจ สอบได้ ๑๕๘ คะแนน เป็นอันดับที่ ๗ ของภาค

  • 05/10/2023
Top